Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Troszyn  przedstawia Radzie Gminy Troszyn raport o stanie Gminy Troszyn za rok 2020. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. 

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy Troszyn pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport 2020 doc 3.45 MB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 31 maj 2021 12:06 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 31 maj 2021 13:54 Marzena Jastrzębska