Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Wójt Gminy Troszyn – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  na terenie Gminy Troszyn w 2020r.

Na podstawie art. 20 ust 1   ustawy z dnia 13 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728) , informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych  na terenie Gminy Troszyn. Spis zostanie przeprowadzony od 1 września  do 30 listopada 2020r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1) być osobą pełnoletnią,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Troszyn,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wskazane posiadanie dodatkowych umiejętności:

6) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,

7) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

8) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),

9) pełna sprawność fizyczna,

10) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

11) posiadanie prawo jazdy kat. B.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

– imienia i nazwiska,

– adresu zamieszkania,

– telefonu,

– adresu email.

2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

 

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy lub w formie pisemnej za pośrednictwem poczty w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020r. do godz. 16:00.

 Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Troszyn, ul. Juliusza Słowackiego 13, 07-405 Troszyn.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru pod nr tel. 29 7671053.

 

Gminny Komisarz Wójt Gminy Troszyn Edwin Mierzejewski