INFORMACJA

WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 20 kwietnia 2020 roku

 

o sporządzeniu i udostępnieniu do wglądu spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

         Na podstawie art.36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn.zm.) oraz § 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz.5 z późn. zm.)

 

informuje się wyborców Gminy Troszyn

że został sporządzony i udostępniony do wglądu spis wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Spis jest udostępniany osobom uprawnionym, na ich pisemny wniosek  złożony do Urzędu Gminy Troszyn od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia 4 maja 2020 r.

Informacja telefoniczna pod nr 297671053.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

Wójt Gminy Troszyn

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

                                       ......................................., dnia ...............................

                                                                                          (miejscowość)                                                                                           (dd/mm/rrrr)

......................................................................

(nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy)

......................................................................                                                                        Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta*

              (adres wnioskodawcy)

.....................................................................                                                           ...........................................................

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn.zm) proszę o potwierdzenie, że figuruję w spisie wyborców:

1)    imię (imiona) ......................................................................

2)    nazwisko ......................................................................

3)    adres zamieszkania:

a)    gmina (miasto, dzielnica) .....................................................................

b)    miejscowość ......................................................................

c)    ulica                      ......................................................................

d)    nr domu                ......................................................................

e)    nr mieszkania ......................................................................

                                                          ............................................................

                                                                                                   (podpis wnioskodawcy)

Wyjaśnienie:

Każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w spisie wyborców, wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców, ujęcia w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 37 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

______

*     Niepotrzebne skreślić.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 kwiecień 2020 07:43 Marzena Jastrzębska