Naszą Instytucją kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Nasze Miasto, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor Przykładowej Instytucji samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące właściwego funkcjonowania Przykładowej Instytucji i ponosi za nie odpowiedzialność.

Dyrektor kieruje i zarządza Przykładową Instytucją oraz reprezentuje Przykładową Instytucję na zewnątrz. Decyzje wewnętrzne podejmuje w formie zarządzeń i poleceń służbowych.

Dyrektor Przykładowej Instytucji działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Nasze Miasto w ramach czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest odrębna zgoda. W ramach pełnomocnictwa Dyrektor może udzielić dalszych pełnomocnictw.

Dyrektor Przykładowej Instytucji jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Przykładowej Instytucji pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Pracownicy Przykładowej Instytucji winni spełniać wymogi kwalifikacyjne przewidziane odrębnymi przepisami prawa.

Działalność Przykładowej Instytucji regulują zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Przykładowej Instytucji, regulaminy i instrukcje.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.