Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zawiadamia o posiedzeniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie, które odbędzie się 28 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędy Gminy w Troszynie.

 

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Podjęcie uchwał:

·           w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2018- 2028;

·           w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018,

·           w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/240/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie,

·           w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2019 – 2029,

·           w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019,

·           w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2019 rok,

·           w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2019 roku,

·           w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023

·           w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

·           w sprawie podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

·           w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Troszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok,

·           w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Troszyn na 2019 rok.

·           w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy na 2019 rok,

·           w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji na 2019 rok,

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.        Wolne wnioski i informacje.

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr III/2018 pdf 859.73 KB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 26 luty 2020 13:26 Marzena Jastrzębska