Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zawiadamia o  posiedzeniu V Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Troszynie, które odbędzie się 8 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędy Gminy w Troszynie.

 

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Troszynie za rok 2018.

5.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Troszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok

6.         Podjęcie uchwał:

·           w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/178/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zamość w gminie Troszyn

·           w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zamość w gminie Troszyn po uwzględnieniu rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

·           w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2019- 2029;

·           w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019,

·           w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Powiatowi Ostrołęckiemu,

·           w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Troszyn,

·           w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Troszyn na okres powyżej 3 lat

7.        Interpelacje i zapytania radnych.

8.        Wolne wnioski i informacje.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 13 maj 2020 13:14 Marzena Jastrzębska