Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zawiadamia o posiedzeniu VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 30 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

 

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Podjęcie uchwał:

·           w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2019- 2029

·           w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

·           w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „wspomaganie, rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych”,

·           w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych,

·           w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu informacji
o kandydatach na ławników,

·           w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

·           w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/160/06 Rady Gminy w Troszynie z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Troszyn,

·           w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Troszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.        Wolne wnioski i informacje.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr VIII/2019 pdf 684.82 KB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 13 maj 2020 13:55 Marzena Jastrzębska