Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zaprasza na posiedzenie
XI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 19 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

Proponowany porządek obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Przedstawienie informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce o oświadczeniach majątkowych.

5.        Podjęcie uchwał:

·           w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2019- 2029

·           w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

·           w sprawie zniesienia pomnika przyrody stanowiącego wybrane drzewa rosnące w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka będąc częścią ,,Alei Sosnowej Nr 1” pomnika przyrody ustanowionego Rozporządzeniem Nr 38 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2005 r.

·           w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Kleczkowo,

·           w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Troszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok,

·           w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Troszyn na 2020 rok,

·           w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy na 2020 rok,

·           w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji na 2020 rok,

6.        Interpelacje i zapytania radnych.

Wolne wnioski i informacje.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr XI pdf 754.48 KB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 14 maj 2020 12:41 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 maj 2020 12:59 Marzena Jastrzębska