Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zaprasza na posiedzenie
XIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 24 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Zapoznanie ze sprawozdaniami Komisji Rady Gminy w Troszynie za rok 2019.

5.        Podjęcie uchwał:

·           w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

·           w sprawie zmiany Uchwały Nr X/62/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi Ostrołęckiemu,

·           w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020 roku,

·           w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Troszyn,

·           w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów,

·           w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                    i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

·           w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania,

·           w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

·           w sprawie zamiaru likwidacji szkoły Filialnej w Łątczynie, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Kleczkowie ul. Bielawska 2,

·           w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Troszynie.

6.        Interpelacje i zapytania radnych.

7.        Wolne wnioski i informacje.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr XIII pdf 743.20 KB Marzena Jastrzębska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 maj 2020 13:12 Marzena Jastrzębska