Zawiadamiam, że w dniu 28 lipca 2020  roku o godz. 10:00 w sali Centrum Kultury
w Troszynie odbędzie się posiedzenie XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn.

 

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Raport o stanie Gminy Troszyn oraz debata nad raportem.

  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Troszyn wotum zaufania.

5.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2019 r, sprawozdaniem finansowym za 2019 r, Uchwałą Nr Os.119.2020 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 09.04.2020 r., informacją o stanie mienia komunalnego gminy Troszyn na dzień 31 grudnia 2019 roku.

6.        Zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Troszyn oraz Uchwałą Nr Os.218.2020 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 10.07.2020 r.,

7.        Podjęcie uchwał:

·           w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2019,

·           w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Troszyn

·           w sprawie zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników będących członkami podmiotu działającego statutowo na rzecz rozwoju kultury fizycznej mającego siedzibę na terenie Gminy Troszyn lub osobom zamieszkałym na terenie gminy, za osiągnięte wyniki sportowe,

·           w sprawie zmiany Statutu Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie,

·           w sprawie  nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Troszyn,

·           w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnością,

·           w sprawie rozpatrzenia petycji zatytułowanej „Petycja w interesie publicznym
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego”

8.        Interpelacje i zapytania radnych.

9.        Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

                                                                                                                                         Zenon Marek Mierzejewski                       

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 27 lipiec 2020 13:51 Marzena Jastrzębska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 lipiec 2020 13:28 Super User