O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2020  roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn.

 

 

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Przedstawienie informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce o oświadczeniach majątkowych.

5.        Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2020– 2031,
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
  • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Troszyn na 2020 rok.
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki dla Gminy Troszyn na lata 2020 - 2024.

·         w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Troszyn na lata 2020 – 2024,

·         w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Troszyn na 2021 rok,

6.        Interpelacje i zapytania radnych.

7.        Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

                                                                                                                                                           Zenon Marek Mierzejewski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 21 grudzień 2020 20:01 Super User