Zawiadamiam, że w dniu 31 grudnia2020roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn. Transmisja sesji na stronie www.troszyn.pl.

                                                                                                            

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Podjęcie uchwał:

·           w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2021– 2032,

·           w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021,

·           w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2021 rok,

·           w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

·           w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Troszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok,

·           w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy na 2021 rok,

·           w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji na 2021 rok,

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.        Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

                                                                           Zenon Marek Mierzejewski           

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 28 grudzień 2020 20:45 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 grudzień 2020 20:50 Super User