Zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2021 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie XX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn. Transmisja sesji na stronie www.troszyn.pl.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Złożenie ślubowania przez radnego.

3.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

5.        Zapoznanie ze sprawozdaniami Komisji Rady Gminy w Troszynie za rok 2020.

6.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Troszynie za rok 2020.

7.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Troszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

8.        Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2021– 2032,
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
  • w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu  Seniora „Senior+”  w Troszynie
  • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Troszyn na 2021 rok
  • w sprawie  nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości  Zamość
  • w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym,
  • w sprawie rozpatrzenia petycji – listu otwartego Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotyczącej podjęcia uchwały popierającej petycję „Alarm! STOP zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
  • w sprawie zmiany statutu Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie

9.        Interpelacje i zapytania radnych.

10.    Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn
Zenon Marek Mierzejewski                      

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 05 marzec 2021 15:06 Marzena Jastrzębska