OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn. Transmisja sesji na stronie www.troszyn.pl.

 

Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Raport o stanie Gminy Troszyn oraz debata nad raportem.

5.        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Troszyn wotum zaufania.

6.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2020 r,

7.        Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za 2020 r,

8.        Zapoznanie z Uchwałą Nr 3.e.84.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Troszyn sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.,

9.        Zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Troszyn na dzień 31 grudnia 2020 roku.

10.    Zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Troszyn oraz Uchwałą Nr 3.s.292.2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 16.06.2021 r.,

11.    Podjęcie uchwał:

·           w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2020,

·           w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Troszyn,

·           w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku  oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

12.    Interpelacje i zapytania radnych.

13.    Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

                                                                                                                                 Zenon Marek Mierzejewski 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 25 czerwiec 2021 13:52 Marzena Jastrzębska