Przewodniczący  Rady Gminy Troszyn

                                                        _________________________________________________________________________________________________________________

                

 

 

                                                                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 15 września 2021 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie odbędzie się posiedzenie XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn. Transmisja sesji na stronie www.troszyn.pl.

 

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Podjęcie uchwał:

1)        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2021- 2032

2)        w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021

3)        w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku Powiatowi Ostrołęckiemu

4)        w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2022 roku

5)        w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

6)        w sprawie zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Troszynie za I półrocze,

7)        w sprawie zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze,

8)        w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku  oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

9)        w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach gatunku sosna zwyczajna będących pomnikiem przyrody ,, Aleja Sosnowa 1” zlokalizowanych w pasie drogowym, drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka.

10)    w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

11)    w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Troszyn

12)    w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie  Gminy Troszyn

13)    w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2021/2022 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnością.

14)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Troszyn w gminie Troszyn.

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.        Wolne wnioski i informacje.


 

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

                                                                                                 Zenon Marek Mierzejewski                      

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 wrzesień 2021 12:37 Marzena Jastrzębska