OBWIESZCZENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 9 listopada 2021 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn. Transmisja sesji na stronie www.troszyn.pl.

 

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Przedstawienie informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce o oświadczeniach majątkowych.

5.        Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

6.        Podjęcie uchwał:

1)        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2021- 2032,

2)        w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021,

3)        w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza wraz z otoczeniem w miejscowości Troszyn,

4)        w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Troszyn,

5)        w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego i nagród za osiągnięte wyniki sportowe,

6)        w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2024,

7)        Zmieniająca Uchwałę Nr XI/106/12 z dnia1 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Troszynie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

7.        Interpelacje i zapytania radnych.

8.        Wolne wnioski i informacje.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

                                                                                                   Zenon Marek Mierzejewski                      

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 05 listopad 2021 14:26 Marzena Jastrzębska