O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 7 kwietnia 2022 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie XXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn. Transmisja sesji na stronie www.troszyn.pl.

 

 

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Zapoznanie ze sprawozdaniami Komisji Rady Gminy w Troszynie za rok 2021.

5.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Troszynie za rok 2021.

6.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Troszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.

7.        Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2022– 2033

2)      w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022,

3)      w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Troszyn na zawarcie  porozumienia z Powiatem Ostrołęckim w sprawie zarządzania częścią drogi powiatowej Nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz)

4)      w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/199/22 Rady Gminy Troszyn z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Troszyn na 2022 rok,

5)      w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

8.        Interpelacje i zapytania radnych.

Wolne wnioski i informacje

 

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

                                                                           Zenon Marek Mierzejewski                      

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 06 kwiecień 2022 07:02 Marzena Jastrzębska