Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zaprasza na posiedzenie XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 8 lipca 2022 roku o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Raport o stanie Gminy Troszyn oraz debata nad raportem.

5.        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Troszyn wotum zaufania.

6.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2021 r,

7.        Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za 2021 r,

8.        Zapoznanie z Uchwałą Nr 3.e.351.2022 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 25.05.2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Troszyn sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.,

9.        Zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Troszyn na dzień 31 grudnia 2021 roku.

10.    Zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Troszyn oraz Uchwałą Nr 3.f.1.352.2022 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 24.06.2022 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej rady Gminy Troszyn w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Troszyn za 2021 rok.

11.    Podjęcie uchwał:

1)        w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2021,

2)        w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Troszyn,                     

3)        w sprawie udzielenia pomocy finansowej w latach 2022-2023 Powiatowi Ostrołęckiemu

4)        wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego

5)        w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

6)        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2022– 2033

7)        w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022,

8)        w sprawie przekazania petycji według właściwości.

12.    Interpelacje i zapytania radnych.

13.    Wolne wnioski i informacje.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 04 lipiec 2022 07:42 Marzena Jastrzębska