Zawiadamiam, że w dniu 1 września 2022 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn. Transmisja sesji na stronie www.troszyn.pl.

 

 

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Troszyn;

2)      w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnością,

3)      w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

4)      w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;

5)      w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

6)      w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;

7)      w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Troszyn na lata 2022 – 2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026-2030,

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.        Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

                                                                           Zenon Marek Mierzejewski                      

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 31 sierpień 2022 13:38 Marzena Jastrzębska