OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zawiadamia o posiedzeniu XXXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 29 grudnia 2022 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Podjęcie uchwał:

1)        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2022– 2033

2)        w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022,

3)        w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2023– 2033,

4)        w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023,

5)        w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2023 rok,

6)        w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Troszyn,

7)        w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy na 2023 rok,

8)        w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji na 2023 rok,

9)        w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Troszyn na 2023 rok,

10)    w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Troszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok.

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.        Wolne wnioski i informacje.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 grudzień 2022 15:13 Marzena Jastrzębska