ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zawiadamia o posiedzeniu XXXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 3 lutego 2023 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

 

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Podjęcie uchwał:

1)        w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

2)        w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023,

3)        w sprawie przyjęcia przez Gminę Troszyn do realizacji w 2023 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Troszyn,

4)        w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

5)        w sprawie podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

6)        w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/243/22 Rady Gminy Troszyn z dnia 10 listopada 2022r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,

7)        w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Ostrołęce na uchwałę Nr XX/138/21 Rady Gminy Troszyn z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Troszyn na 2021 rok wraz z odpowiedzią na skargę

8)        w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Rostki,

9)        w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Janki Stare – Rabędy,

10)    w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Kurpie Szlacheckie,

11)    w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Siemiątkowo i sołectwa Ojcewo,

12)    w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Troszyn.

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.        Wolne wnioski i informacje.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 31 styczeń 2023 15:05 Marzena Jastrzębska