ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn Zenon Marek Mierzejewski zawiadamia o posiedzeniu XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Troszyn, które odbędzie się 3 marca 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Troszynie.

 

Proponowany porządek obrad:,

 

1.        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Troszyn pomiędzy sesjami.

4.        Zapoznanie ze sprawozdaniami Komisji Rady Gminy  Troszyn za rok 2022.

5.        Zapoznanie ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok

6.        Podjęcie uchwał:

1)        w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023,

2)        w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2023– 2034,

3)        w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do  rejestru lub znajdujących  się w gminnej ewidencji zabytków

4)        w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Troszyn na 2023 rok,

5)        w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych,

6)        w sprawie  zmiany uchwały NR XV/101/20   Rady Gminy Troszyn z dnia  4 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Troszyn,

7)        w sprawie  zmiany uchwały NR XV/102/20   Rady Gminy Troszyn z dnia  4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  na terenie Gminy Troszyn w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8)        w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Senior „Senior+ w Troszynie” działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie,

9)        w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy,

10)    w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.

7.        Interpelacje i zapytania radnych.

8.        Wolne wnioski i informacje.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 03 marzec 2023 14:57 Marzena Jastrzębska