Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
udostępnianie informacji publicznej: 1164
strona główna: 119967
    strona główna / udostępnianie informacji publicznej 
   Udostępnianie informacji publicznej
 
  
1 Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Czwartek , 17/10/2019
  Opis: Preambuła Wniosku:
Jak wynika z uprzednio przeprowadzanych wnioskowań do Gmin oraz z analizy budżetów Gmin/Miast - właściwe wykorzystanie środków jakimi dysponują Gminy w związku z uiszczaniem opłat przez Przedsiębiorców - wynikających z dyspozycji Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137) - wydaje się niezwykle istotne z punktu widzenia - Gminnych programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Łączne przychody Gmin z tytułu
  Autor: Marzena Jastrzębska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 41583 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

2 Petycja do kierownika Jednostki -W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10) Wtorek , 11/06/2019
  Opis: - wnoszona o:
Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc.
  Autor: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o.Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 148595 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

3 Petycja do kierownika Jednostki -Wniesienie w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) Środa , 29/05/2019
  Opis: Petycja do kierownika Jednostki -Wniesienie w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - o zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze;
  Autor: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o.Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 88576 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

4 Wniosek o udzielenie informacji publicznej Środa , 29/05/2019
  Opis: o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - szacunkowej ilości oprogramowania - użytkowanego w Urzędzie i nieposiadającego obecnie wsparcia producenta - inter alia: Windows XP, Windows Vista, etc,

  Autor: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 73728 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

5 Inicjatywa - Dbajmy o rozwój Młodzieży i Rodziny - Wspierajmy Rozwój Infrastruktury w tym obszarze Wtorek , 12/03/2019
  Opis: Petycja do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019

  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 64000 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

6 Wniosek o udzielenie informacji publicznej Czwartek , 29/11/2018
  Opis: Inicjatywa - Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin- Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsze5
  Autor: Agnieszka Załęska
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 161126 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

7 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Czwartek , 16/02/2017
  Opis: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne-4
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 248832 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

8 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wtorek , 18/10/2016
  Opis: Wzór wniosku
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 49664 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

9 Zasady udostępniania informacji publicznej Wtorek , 18/10/2016
  Opis: Zasady udostępniania informacji publicznej.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 15042 bytes
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 05 Listopad 2019 - 15:33
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna