Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309769
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łątczynie czwartek , 06/05/2004
 
  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Troszyn ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Łątczynie gm . Troszyn

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz
 2. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

 3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
 4. kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 5. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela

lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała

co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego ? pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

 1. nie była karana kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
 2. 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;

 3. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko
 4. niej postępowanie karne;

 5. nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15,

poz. 148, z późn. zm.3)).

oraz inne wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej ? w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej-w przypadku nauczyciela akademickiego;
 3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia ? w przypadku osoby będącej nauczycielem;
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia zawodowego ? w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
 7. zaświadczenie lekarski o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. oświadczenie że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r.
  Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz 391, Nr 65 poz.594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);
 11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym

i dopiskiem ?Konkurs?, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:

Urząd Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Troszyn.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna