Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309928
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Obwieszczenie w sprawie decyzji środowiskowej piątek , 25/01/2008
 
  

                      O B W I E S Z C Z E N I E 
                    WÓJTA   GMINY  TROSZYN

  
         Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j Dz. U. z 2006 r Nr 129 poz. 902 z  poń. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego.
 Informuję, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia pn:
,,Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Rabędy, gmina Troszyn”

Spełniając wymogi ustawy informuje się, strony postępowania administracyjnego mają  prawo zapoznać się z pełną treścią decyzji w Urzędzie Gminy Troszyn pokój Nr 1 w godzinach urzędowania tj; od 8.00 do 16.00 i wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
       Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od  dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 25.01.2008 r.

Troszyn, dnia 25.01.2008 r

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna