Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309919
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie wtorek , 28/10/2008
 
  

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie

Wójt Gminy Troszyn ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie,
 ul.Słowackiego 13, 07-405 Troszyn.
Wymiar etatu: 1

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
• posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej określoną Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 roku ( Dz.U.Nr 219, poz. 2224) ;
• posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w tym co najmniej 3 lata w jednostkach pomocy społecznej,
• wykształcenie wyższe (pożądane ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, socjologia),
• osoba nie karana, w tym także za przewinienia zawodowe i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
• osoba nie karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• znajomość problematyki społecznej,
• znajomość problematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej (ukierunkowanie na działania służące klientom pomocy społecznej),
• doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzi,
Wymagania dodatkowe:
• znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
• znajomość przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej i samorządu terytorialnego,
• znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostki administracji publicznej.
• znajomość prawa w zakresie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prawa zamówień publicznych,
• znajomość przepisów prawa o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej,
• umiejętność kierowania zespołem pracowników,
• umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa i redagowania  pism urzędowych (znajomość kodeksu i procedur postępowania administracyjnego),
• znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
• koncepcja organizacji i pracy OPS, umiejętność organizacji pracy własnej, dokładność,
• umiejętność analitycznego myślenia, selekcji informacji, interpretacji przepisów prawa, zdolność szybkiego uczenia się,
• umiejętność współpracy w zespole (niekonfliktowość), umiejętność skutecznego komunikowania się,
• odporność na stres, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.
Główny zakres zadań:
• zarządzanie i prowadzenie OPS oraz reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
• wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniem Wójta,
• składanie radzie gminy coroczne sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
• współpraca w zakresie pomocy społecznej z sołtysami, radnymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
• inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej oraz współdziałanie i koordynowanie tych działań na terenie gminy,
• opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
• pozyskiwanie środków służących rozwijaniu form pomocy społecznej, w tym środków z funduszy europejskich,
• nadzór nad sporządzaniem planów, programów i analiz wynikających z ustawy o finansach publicznych,
• nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną w zakresie realizowanej pomocy środowiskowej oraz nad sprawozdawczością finansową,
• realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z przepisów prawa, kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin, którym Ośrodek udziela pomocy oraz poszanowanie godności i praw tych osób do samostanowienia,
• realizacja całokształtu zadań z zakresu kodeksu pracy w odniesieniu do pracowników Ośrodka.
Wykształcenie:  
• wyższe - preferowane prawne, administracyjne, socjologiczne,
• specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej określoną Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 roku ( Dz.U.Nr 219, poz. 2224) ;
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys - curriculum vitae i list motywacyjny,
• kopie świadectw pracy,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
• posiadane referencje,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
• oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
• oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, w myśl art.32, ust.2,  pkt.1, lit.d) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 14, poz.114 z późn.zm.)
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999r o ochronie informacji niejawnych,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy składać/przesyłać w terminie do:
• 12-11-2008 r. pod adresem: Urząd Gminy w Troszynie, ul.Słowackiego 13, 07-405 Troszyn z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie”
Inne informacje:
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-29) 7671053

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna