Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309787
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Konkurs na projekt odznaczenia honorowego „Zasłużony dla Gminy Troszyn" piątek , 31/10/2008
 
  

Wójt Gminy Troszyn ogłasza konkurs na  projekt
odznaczenia honorowego „Zasłużony dla Gminy Troszyn”.

REGULAMIN KONKURSU

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie jednego projektu, na podstawie którego będzie wykonane odznaczenie honorowe „Zasłużony dla Gminy Troszyn”.
Będzie to zaszczytna nagroda przyznawana jako dowód uznania szczególnych zasług dla gminy Troszyn za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową, turystyczną 
i promocyjną.


   1.    Zasady konkursu

1) Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, bezpłatny.
2) Konkurs jest skierowany przede wszystkim do artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni plastycznych oraz innych osób zajmujących się projektowaniem graficznym.
3) Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty.
4) Prace nadesłane na konkurs winny być własnością autorów.
5) Autor projektu nagrodzony nagrodą główną przenosi bezpłatnie na Urząd Gminy w Troszynie majątkowe prawa autorskie. 
6) Zgoda na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonego projektu następuje poprzez zgłoszenie projektu do konkursu i dołączenie oświadczenia, że uczestnik akceptuje warunki regulaminu.

  2.    Przedmiot konkursu

1) Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu odznaczenia honorowego - awers i rewers medalu tj. okrągłego płaskiego wytworu metalowego wykonanego techniką odlewu lub bicia do zawieszenia na wstążce.
2) Na projekcie należy uwzględnić tytuł „Zasłużony dla Gminy Troszyn”.
3) Opracowanie może być w formie:
 -   projektu przedmiotu  w  formie  medalu wykonanego w metalu
 -   projektu graficznego wykonanego dowolną techniką tradycyjną lub komputerową.
4) Opracowany projekt odznaczenia nie może przekraczać wymiarów 60x60 mm.
5) Projekt musi być zgodny z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji historycznej a także uwzględniać charakter gminy.
6) Do projektu należy dołączyć informację jakie jest znaczenie i rola grafik oraz kolorów użytych w projekcie.

3. Kryteria oceny
 
1) Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Troszyn Nr  42/08 z dnia 23 września 2008 r.
2) Komisja dokona oceny pod względem zgodności projektów z wymogami zawartymi w niniejszym regulaminie.
3) Wójt Gminy Troszyn po zapoznaniu się z opinią Komisji przyzna jedną nagrodę główną.

  4.    Nagrody

1) Przewiduje się jedną nagrodę główną, pieniężną w wysokości 500zł (słownie: pięćset złotych).
2) Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej gminy  www.gminatroszyn.pl
  
5. Termin i miejsce składania ofert

1) Ofertę w starannie zamkniętej kopercie, bez wskazania imienia i nazwiska z napisem: „KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU ODZNACZENIA HONOROWEGO ZASŁUŻONY DLA GMINY TROSZYN” należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Troszynie osobiście lub drogą pocztową  w terminie do dnia 1 grudnia 2008 r. - do godz. 16.00. O terminie doręczenia  przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do  adresata. Każda nadesłana koperta winna zawierać:
- zaklejoną kopertę  z dopiskiem: „PROJEKT ODZNACZENIA HONOROWEGO” zawierającą zaprojektowany wzór według kryteriów określonych w pkt 2,
- zaklejoną kopertę zawierającą formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem do regulaminu.
2) Na kopercie i pracach konkursowych nie może pojawić się  żaden znak wskazujący na autora. Ma to zagwarantować anonimowość autora i  bezstronność  opinii ze strony Komisji.   
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2008 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy, sala konferencyjna.
4) Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej gminy www.gminatroszyn.pl

    6. Uwagi końcowe:

1) Wójt Gminy Troszyn zastrzega sobie:
 - przyznanie nagrody w przypadku nadejścia tylko jednej oferty, pod warunkiem,  że  projekt spełni wszystkie postawione warunki, 
2.   - prawo odwołania konkursu w całości, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany  terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu,
3.   - zakończenie konkursu bez przyznania nagrody.
2)  Wójt ma prawo do innego podziału nagrody głównej.
3)  Uczestnicy konkursu przysyłają swoje prace na własny koszt.
4) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub  zniszczenie nadesłanych prac.
5)  Zgłoszone do konkursu prace nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.
6) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają   odpowiednie przepisy owiązującego prawa.


Załącznik    
do Regulaminu konkursu                                                                                                     
na projekt odznaczenia honorowego „Zasłużony dla Gminy Troszyn”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Dane osobowe uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko…………………….............................………………………………
Miejsce pracy/ nauki .……………………………………………………………….…
Adres do korespondencji ……….……………………….……………………………
Adres e-mail …………………………………………………………………………
Numer telefonu kontaktowego…………………………………………………………

1. Oświadczam, że jako zgłaszający projekt do udziału w konkursie jestem jego wyłącznym autorem. Stwierdzam, iż praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/Dz. U. z 2002 r. Nr 68, poz. 926 z późn. zm./ , przez organizatora dla celów związanych z realizacja Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
3. Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do mojej pracy zgłoszonej w konkursie na opracowanie projektu odznaczenia honorowego „Zasłużony dla Gminy Troszyn”.
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu i akceptuję jego warunki.

………………………….                                                  ……………………………..
               /data/                                                                                    /podpis/

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna