Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309764
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko czwartek , 02/07/2009
 
  

Troszyn, dnia 01.07.2009 r.
UG.7624-03/09                                                                                      .


ZAWIADOMIENIE
 stron postępowania
poprzez publiczne ogłoszenie

     Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmian.) w związku z art. 123 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 73 oraz art. 74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227),

WÓJT  GMINY  TROSZYN
zawiadamia
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny
 oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko

   w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na  wniosek Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia: pn.: ,,Przebudowie drogi gminnej  Borowce- Janki Stare- Rabędy- Zapieczne
( dr. pow. Goworowo- Tomasze- Rzekuń)”,

Strony postępowania
mogą zapoznać się z postanowieniem w drodze publicznego obwieszczenia dostępnego w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia, jak również  w Urzędzie Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn,  pok. 14, tel. 029-767-31-71,                               

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).Za dzień publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia  przyjmuje się 02.07.2009r.

Troszyn, dnia 01.07.2009 r.
UG.7624-04/09                                                                                      .


ZAWIADOMIENIE
 stron postępowania
poprzez publiczne ogłoszenie

     Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmian.) w związku z art. 123 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 73 oraz art. 74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227),

WÓJT  GMINY  TROSZYN
zawiadamia
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny
 oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko

   w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na  wniosek Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia: pn.: ,,Przebudowie drogi gminnej  Milewo Wielkie- Sawały-/dr.pow.Zamość- Gostery/”

Strony postępowania
mogą zapoznać się z postanowieniem w drodze publicznego obwieszczenia dostępnego w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia, jak również  w Urzędzie Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn,  pok. 14, tel. 029-767-31-71,                               

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).Za dzień publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia  przyjmuje się 02.07.2009r.


Troszyn, dnia 01.07.2009 r.
UG.7624-05/09                                                                                      .


ZAWIADOMIENIE
 stron postępowania
poprzez publiczne ogłoszenie

     Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmian.) w związku z art. 123 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 73 oraz art. 74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227),

WÓJT  GMINY  TROSZYN
zawiadamia
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny
 oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko

   w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na  wniosek Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia: pn.: ,,Przebudowie drogi gminnej  Kleczkowo- Radgoszcz”

Strony postępowania
mogą zapoznać się z postanowieniem w drodze publicznego obwieszczenia dostępnego w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia, jak również  w Urzędzie Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn,  pok. 14, tel. 029-767-31-71,                               

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).Za dzień publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia  przyjmuje się 02.07.2009r.

Troszyn, dnia 01.07.2009 r.
UG.7624-06/09                                                                                      .


ZAWIADOMIENIE
 stron postępowania
poprzez publiczne ogłoszenie

     Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmian.) w związku z art. 123 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 73 oraz art. 74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227),

WÓJT  GMINY  TROSZYN
zawiadamia
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny
 oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko

   w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na  wniosek Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia: pn.: ,,Przebudowie drogi gminnej  Troszyn- Borowce- Repki (dr.woj. Ostrołęka- Sokołów Podlaski)”

Strony postępowania
mogą zapoznać się z postanowieniem w drodze publicznego obwieszczenia dostępnego w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia, jak również  w Urzędzie Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn,  pok. 14, tel. 029-767-31-71,                               

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).Za dzień publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia  przyjmuje się 02.07.2009r.

Troszyn, dnia 01.07.2009 r.
UG.7624-07/09                                                                                      .


ZAWIADOMIENIE
 stron postępowania
poprzez publiczne ogłoszenie

     Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmian.) w związku z art. 123 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 73 oraz art. 74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227),

WÓJT  GMINY  TROSZYN
zawiadamia
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny
 oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko

   w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na  wniosek Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia: pn.: ,,Przebudowie drogi gminnej  (gr. Gminy Miastkowo) –Łątczyn- Opęchowo- Kurpie Dworskie”

Strony postępowania
mogą zapoznać się z postanowieniem w drodze publicznego obwieszczenia dostępnego w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia, jak również  w Urzędzie Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn,  pok. 14, tel. 029-767-31-71,                               

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).Za dzień publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia  przyjmuje się 02.07.2009r.


Troszyn, dnia 01.07.2009 r.
UG.7624-08/09                                                                                      .


ZAWIADOMIENIE
 stron postępowania
poprzez publiczne ogłoszenie

     Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmian.) w związku z art. 123 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 73 oraz art. 74 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227),

WÓJT  GMINY  TROSZYN
zawiadamia
o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny
 oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko

   w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na  wniosek Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia: pn.: ,,Przebudowie drogi gminnej  Zamość-Janochy- Grucele- Puchały”

Strony postępowania
mogą zapoznać się z postanowieniem w drodze publicznego obwieszczenia dostępnego w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia, jak również  w Urzędzie Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn,  pok. 14, tel. 029-767-31-71,                               

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.).Za dzień publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia  przyjmuje się 02.07.2009r.

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna