Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 308771
strona główna: 118399
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 KOMUNIKAT o obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów stałych oraz nieczystości ciekłych piątek , 21/08/2009
 
  

Troszyn, dnia  21.08.2009 r.

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY TROSZYN

                    W związku z systematycznie zaostrzającymi się przepisami związanymi z utrzymaniem czystości i porządku w gminach oraz przewidywanymi kontrolami , Wójt Gminy Troszyn informuje o obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów stałych oraz nieczystości ciekłych.
        Zgodnie z  art. 5 ust. 1 oraz  6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póż. zm.) obowiązkiem Właścicieli nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku m.in. poprzez:

 wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 przyłączanie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
 wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, w przypadku braku technicznych możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej,
 pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.     
                         
 Właściciele nieruchomości są zobowiązani udokumentować wykonywanie obowiązku odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych poprzez  okazanie umowy  i dowodów płacenia za takie usługi. W/w usługi świadczone mogą być jedynie, przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Troszyn.

     Informujemy również, że w chwili obecnej zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkańcy Gminy Troszyn nie mają możliwości  indywidualnego  dostarczania odpadów na gminne wysypisko śmieci w  miejscowości Troszyn.

         Informacje dotyczące m.in. przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia dostępne są na stronie internetowej www.troszynasi.pl  w zakładce Ochrona środowiska oraz u pracownika Urzędu Gminy w Troszynie pokój nr 14. tel. (029) 767 31 71
                                                                                         Z poważaniem :
                                                                               WÓJT GMINY  TROSZYN
                                                                               mgr inż. Edwin Mierzejewski

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 29 Sierpień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna