Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309960
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Biura LGD. czwartek , 17/09/2009
 
  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Biura LGD.

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” z siedzibą w Troszynie, ul. Polna 15

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
Dyrektor Biura LGD

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:
 wykształcenie wyższe magisterskie
 Znajomość PROW 2007-2013 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju.
 Znajomość zasad funkcjonowania stowarzyszeń w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
 Znajomość odpowiednich przepisów prawa (np.: ustawy o stowarzyszeniach, pożytku publicznym i wolontariacie, rozporządzeń właściwego ministra ds. rolnictwa dotyczących
Osi IV PROW 2007-2013).
 Wiedza ogólna z zakresu: zarządzania projektami, finansami, zasobami ludzkimi.
 Co najmniej rok pracy na stanowisku kierowniczym w organizacji pozarządowej,
 Co najmniej rok pracy w zarządzaniu projektami w tym w szczególności tzw. projektami miękkimi, finansowanymi z funduszy europejskich.
 Mile widziany udział w przedsięwzięciach o charakterze zbliżonym do podejścia Leader.

WYMAGANIA POŻĄDANE:
 umiejętności przywódcze,
 zdolność podejmowania decyzji kierowniczych i rozwiązywania problemów,
 zarządzanie w sytuacji zmian i kryzysów,
 umiejętność działania pod wpływem stresu i pod presją czasu,
 strategiczne myślenie i działania,
 zdolność analizowania sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania danych i wyciągania wniosków, współpracy w zespole,
 umiejętności negocjacyjne, efektywnego organizowania pracy własnej,
 dobra znajomość języka jednego z krajów UE,
 bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 rozwinięte kompetencje interpersonalne,
 odporność na stres, asertywność, kreatywność, otwartość na zmiany, wytrwałość i odpowiedzialność, sumienność – terminowość.
 gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za wyniki pracy podległego zespołu.
 nastawienie prospołeczne.

GŁÓWNE ZADANIA:
1. Zapewnienie sprawnego wykonywania zadań powierzonych Lokalnej Grupie Działania w ramach PROW 2007-2013 związanych z wyborem operacji do sfinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
2. Obsługa procedur wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
3. Stałe i dobre relacje z instytucjami kooperującymi,
4. Przygotowanie materiałów (raportów, zestawień, kalkulacji) dla władz Stowarzyszenia umożliwiających podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących funkcjonowania i rozwoju LGD,
5. Dokonywanie zakupów na rzecz biura na podstawie decyzji Zarządu,
6. Dbanie o powierzone mienie biura LGD,
7. Dbałość o prawidłowość rozliczeń i sprawozdawczość zewnętrzną organizacji wynikającą z realizacji LSR.
8. Organizacja pracy podległych pracowników, nadzorowanie pracy osób zatrudnionych w biurze,
9. Zgłaszanie potrzeb kadrowych i ustalanie we współpracy z Zarządem opisu stanowisk. Obsługa biurowa procesów rekrutacyjnych.
10. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań przez podległych pracowników.
11. Zapewnienie prawidłowych warunków pracy, BHP i przeciwpożarowych, zabezpieczenie mienia Stowarzyszenia, ochrony przetwarzanych danych osobowych, dokumentacji i pieczęci.

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:
- list motywacyjny;
- życiorys – curriculum vitae;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy;
- zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach;
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wg
załączonego wzoru.
List motywacyjny i cv powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.)”.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
- umowa o pracę, pełen etat

OPIS STANOWISKA
Zadaniem Dyrektora Biura jest zarządzanie pracą biura, obsługa korespondencji, przygotowanie dokumentów dla Rady oraz Zarządu, obsługa Rady, monitoring stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz sporządzanie raportów z pracy biura. Obsługa naboru i oceny wniosków. Stała współpraca z władzami oraz członkami Stowarzyszenia.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysyłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
07-405 Troszyn, ul. Polna 15
Z DOPISKIEM: "Nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD"
w terminie do 30 września 2009 roku.


PREZES ZARZĄDU
Lokalnej Grupy Działania
„Zaścianek Mazowsza”
Marek Radecki

WZÓR OŚWIADCZENIA:

...........................................................................................
imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

OŚWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Stowarzyszeniu – Lokalna
Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” oświadczam, że posiadam
pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych
oraz nie byłem/byłam prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

.........................................................
podpis osoby składającej oświadczenie

..........................................................
miejsce i data złożenia oświadczenia

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna