Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309733
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Plan Działania w ramach PPWOW piątek , 05/03/2010
 
  

Gmina Troszyn udostępnia do ogólnej konsultacji Plan Działania w ramach PPWOW.
Uwagi proszę kierować do Edyty Ginalskiej
Pokój nr 6, tel. 7671003, email. edytaginalska@onet.eu


PLAN  DZIAŁANIA
1. Adres gminy
Województwo MAZOWIECKIE
Miejscowość TROSZYN
ulica SŁOWACKIEGO
Nr domu 13
Nr lokalu 
Kod pocztowy 07-405
2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
Imię Edyta
Nazwisko Ginalska
Stanowisko Pracownik socjalny
Nr telefonu 29 76 71 003    kom. 600 357 225
Nr faksu 28 76 71 003
Adres poczty e-mail edytaginalska@onet.eu
3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)
Działania zrealizowane w 2008 roku:
1. Działania ukierunkowane na pomoc dzieciom i młodzieży:
1. Utworzenie nowoczesnych wielofunkcyjnych miejsc-świetlic, w których dzieci i młodzież mogłyby uzyskać wsparcie w 5 wsiach gminy Troszyn. „KAŻDA ŚWIETLICA W GMINIE TROSZYN TĘTNI ŻYCIEM” pobudzenie do aktywnego życia kulturalnego, artystycznego i sportowego.
2.Aktywizacja młodzieży w kierunku sportu i kultury fizycznej „Liga Troszyna”
2. Działania ukierunkowane na pomoc osobom starszym, dzieciom i młodzieży-usługi łączone:
1. „Organizacja wolnego czasu pozaszkolnego dla młodzieży” Warsztaty teatralno – muzyczne oraz zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i osób starszych, zakończone imprezą integracyjną przedstawiającą osiągnięcia.
2. Usługi dla rodzin „Złote Gody, czyli sprawdzona receptura na długoletnie pożycie małżeńskie” impreza przygotowana przez rodziny z okazji pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego członków rodzin.

Działania zrealizowane w 2009 rok:
1. Działania ukierunkowane na pomoc osobom starszym:
1) Rozszerzenie i kontynuacja działania „Klubu Seniora”
2. Działania ukierunkowane na pomoc dzieciom i młodzieży:
1) Aktywizacja młodzieży w kierunku sportowym – poprzez popularyzację zdrowego i aktywnego trybu życia.
2) Kontynuacja działalności istniejących świetlic i utworzenie świetlic w innych wsiach gminy.
3.Działania ukierunkowane na pomoc rodzinie:
1) Integracja ze środowiskiem poprzez organizację turniejów i warsztatów połączonych z festynami, biesiadami, koncertami, wyjazdami do kina, teatru.
4. Wsparcie szkoleniowe 
1) Wizyty studyjne, połączone ze szkoleniami, dotyczącymi poznawania metod rozwiązywania problemów społecznych.

Działania planowane w 2010 roku:
Działania ukierunkowane na pomoc rodzinie:
1. Kontynuacja działalności świetlic wiejskich:
- wielofunkcyjnych miejsc z zapewnieniem oferty osobom dorosłym, seniorom oraz dzieciom i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie społeczne. zajęcia międzypokoleniowe o różnorodnej tematyce, rozwijające poglądy i obszary zainteresowań, szczególnie w zakresie wsi.
Zorganizowane bogatej i innowacyjnej oferty w ramach działalności świetlic, w tym różnego rodzaju warsztaty wsparcie specjalistów, wyjazdy studyjne dla społeczności lokalnych, wspólny festyn lub piknik.
Organizacja świetlic przewiduje zorganizowanie wspólnego przedsięwzięcia kulturalno- integracyjnego w partnerstwie wszystkich świetlic i innych podmiotów  z terenu Gminy.
W ramach usługi możliwe przeprowadzenie szkoleń dla opiekunów świetlic i liderów wiejskich z zakresu organizowania i animowania działań w środowisku wiejskim.

4. Czy planowane usługi są zgodne z zapisami w planach strategicznych gminy (w tym w strategii rozwiązywania problemów społecznych, jeśli istnieje)?

TAK 
Proszę zacytować odpowiednie zapisy:     
Zapisy w strategii rozwiązywania problemów społecznych dotyczące punktu:
1. Działania ukierunkowane na pomoc dzieciom i młodzieży:
1. Utworzenie nowoczesnych wielofunkcyjnych miejsc-świetlic, w których dzieci i młodzież mogłyby uzyskać wsparcie w 5 wsiach gminy Troszyn. „KAŻDA ŚWIETLICA W GMINIE TROSZYN TĘTNI ŻYCIEM” pobudzenie do aktywnego życia kulturalnego, artystycznego i sportowego.

Cele operacyjne:
1.Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Zagospodarowanie czasu wolnego oraz opieka pozaszkolna dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin patologicznych.
Cele operacyjne:
1. Zapobieganie zjawisku patologii wśród dzieci i młodzieży.
2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci oraz młodzieży troszyńskiej.
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Promocja „trzeźwego” stylu życia poprzez organizacje imprez rekreacyjno – sportowych,
2. Wspieranie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci borykających się z różnego rodzaju patologią,
3. Wspieranie działań świetlic wiejskich
Cele operacyjne:
1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Działania służące osiągnięciu celu:
1.Rozwój sieci świetlic środowiskowych dostępnych dla wszystkich dzieci.

Zapisy w strategii rozwiązywania problemów społecznych dotyczące punktu:
1. Działania ukierunkowane na pomoc dzieciom i młodzieży:
2.Aktywizacja młodzieży w kierunku sportu i kultury fizycznej „Liga Troszyna”
Cele operacyjne:
1.Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Zagospodarowanie czasu wolnego oraz opieka pozaszkolna dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin patologicznych.
Cele operacyjne:
1.Zapobieganie zjawisku patologii wśród dzieci i młodzieży.
2.Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci oraz młodzieży troszyńskiej.
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Promocja „trzeźwego” stylu życia poprzez organizacje imprez rekreacyjno – sportowych,
2. Wspieranie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci borykających się z różnego rodzaju patologią,
Cele operacyjne:
1.Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Rozwijanie zajęć sportowych i kulturowych w szkołach (programy profilaktyczne oraz  profilaktyczno – kulturalne)

Zapisy w strategii rozwiązywania problemów społecznych dotyczące punktu:
2. Działania ukierunkowane na pomoc osobom starszym, dzieciom i młodzieży - usługi łączone:
1. „Organizacja wolnego czasu pozaszkolnego dla młodzieży” Warsztaty teatralno – muzyczne oraz zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i osób starszych, zakończone imprezą integracyjną przedstawiającą osiągnięcia.
Cele operacyjne:
1.Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny
Działania służące osiągnięciu celu:
2. Zagospodarowanie czasu wolnego oraz opieka pozaszkolna dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin patologicznych.
2. Promocja prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny,
Cele operacyjne:
1.Zapobieganie zjawisku patologii wśród dzieci i młodzieży.
2.Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci oraz młodzieży troszyńskiej.
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Promocja „trzeźwego” stylu życia poprzez organizacje imprez rekreacyjno – sportowych,
2. Wspieranie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci borykających się z różnego rodzaju patologią,
Cele operacyjne:
1.Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Rozwijanie zajęć sportowych i kulturowych w szkołach (programy profilaktyczne oraz  profilaktyczno – kulturalne)

Cele operacyjne:
1. Przeciwdziałanie marginalizacji i troska o los osób przewlekle chorych i starszych.
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych
2. Wsparcie dla inicjatyw integracyjnych i kulturalnych osób starszych i niepełnosprawnych (grupy samopomocowe, Kluby Seniora itd.).

Zapisy w strategii rozwiązywania problemów społecznych dotyczące punktu:
2. Działania ukierunkowane na pomoc osobom starszym, dzieciom i młodzieży, rodzinie- usługi łączone:
2. Usługi dla rodzin „Złote Gody, czyli sprawdzona receptura na długoletnie pożycie małżeńskie” impreza przygotowana przez rodziny z okazji pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego członków rodzin.
Cele operacyjne:
1.Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Promocja prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny,
2. Integracja osób starszych w środowisku – Klub Seniora,
Cele operacyjne:
1. Przeciwdziałanie marginalizacji i troska o los osób przewlekle chorych i starszych.
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Przeciwdziałanie marginalizacji i troska o los osób przewlekle chorych i starszych.
2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych

Zapisy w strategii rozwiązywania problemów społecznych dotyczące punktu:
1. Działania ukierunkowane na pomoc osobom starszym:
3. Rozszerzenie i kontynuacja działania „Klubu Seniora”

Cele operacyjne:
1.Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Integracja osób starszych w środowisku – Klub Seniora,
Cele operacyjne:
1. Przeciwdziałanie marginalizacji i troska o los osób przewlekle chorych i starszych.
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych
2. Tworzenie grup wsparcia
3. Wsparcie dla inicjatyw integracyjnych i kulturalnych osób starszych i niepełnosprawnych (grupy samopomocowe, Kluby Seniora itd.).

Zapisy w strategii rozwiązywania problemów społecznych dotyczące punktu:
2. Działania ukierunkowane na pomoc dzieciom i młodzieży:
1. Aktywizacja młodzieży w kierunku sportowym – poprzez popularyzację zdrowego i aktywnego trybu życia.
Cele operacyjne:
1.Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Zagospodarowanie czasu wolnego oraz opieka pozaszkolna dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin patologicznych.
Cele operacyjne:
1.Zapobieganie zjawisku patologii wśród dzieci i młodzieży.
2.Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci oraz młodzieży troszyńskiej.
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Promocja „trzeźwego” stylu życia poprzez organizacje imprez rekreacyjno – sportowych,
2. Wspieranie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci borykających się z różnego rodzaju patologią,
Cele operacyjne:
1.Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Rozwijanie zajęć sportowych i kulturowych w szkołach (programy profilaktyczne oraz  profilaktyczno – kulturalne)

Zapisy w strategii rozwiązywania problemów społecznych dotyczące punktu:
2. Działania ukierunkowane na pomoc dzieciom i młodzieży:
1. Kontynuacja działalności istniejących świetlic i utworzenie świetlic w innych wsiach gminy.

Cele operacyjne:
1.Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Zagospodarowanie czasu wolnego oraz opieka pozaszkolna dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin patologicznych.
Cele operacyjne:
1.Zapobieganie zjawisku patologii wśród dzieci i młodzieży.
2.Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci oraz młodzieży troszyńskiej.
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Promocja „trzeźwego” stylu życia poprzez organizacje imprez rekreacyjno – sportowych,
2. Wspieranie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci borykających się z różnego rodzaju patologią,
3. Wspieranie działań świetlic wiejskich
Cele operacyjne:
1.Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Działania służące osiągnięciu celu:
1.Rozwój sieci świetlic środowiskowych dostępnych dla wszystkich dzieci.


Zapisy w strategii rozwiązywania problemów społecznych dotyczące punktu:
3.Działania ukierunkowane na pomoc rodzinie:
1. Integracja ze środowiskiem poprzez organizację turniejów i warsztatów połączonych z festynami, biesiadami, koncertami, wyjazdami do kina, teatru.
Cele operacyjne:
1.Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Promocja prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny,
2. Integracja osób starszych w środowisku – Klub Seniora,


Zapisy w strategii rozwiązywania problemów społecznych dotyczące punktu:
4. Wsparcie szkoleniowe 
1. Wizyty studyjne, połączone ze szkoleniami, dotyczącymi poznawania metod rozwiązywania problemów społecznych.
Cele operacyjne:
1. Stworzenie warunków dla sprawnie działającego systemu pomocy społecznej w oparciu
 o dobrą infrastrukturę dostosowaną do aktualnych potrzeb
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Organizowanie specjalistycznych szkoleń dla pracowników pomocy społecznej
2. Udział pracowników w rozmaitych warsztatach umożliwiających zdobycie wiedzy na temat pozyskiwania środków unijnych na funkcjonowanie i rozwój działalności GOPS
3. Wymiana doświadczeń, korzystnie z pozytywnych wzorców innych gmin.

Zapisy w strategii rozwiązywania problemów społecznych dotyczące punktu:

Działania ukierunkowane na pomoc rodzinie:
1. Kontynuacja działalności świetlic wiejskich:
Wielofunkcyjnych miejsc z zapewnieniem oferty osobom dorosłym, seniorom oraz dzieciom i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie społeczne. zajęcia międzypokoleniowe o różnorodnej tematyce, rozwijających poglądy i obszary zainteresowań szczególnie w zakresie wsi. Zorganizowane bogatej i innowacyjnej oferty w ramach działalności świetlic w tym różnego rodzaju warsztaty wsparcie specjalistów, wyjazdy studyjne dla społeczności lokalnych wspólny festyn lub piknik. Organizacja świetlic przewiduje par. Zorganizowanie wspólnego przedsięwzięcia kulturalno integracyjnego w partner siwe wszystkich świetlic i innych podmiotów  z terenu Gminy. W ramach usługi możliwe przeprowadzenie szkoleń dla opiekunów świetlic i liderów wiejskich z zakresu organizowania i animowania działań w środowisku wiejskim

Cele operacyjne:
1.Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Zagospodarowanie czasu wolnego oraz opieka pozaszkolna dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin patologicznych.
Cele operacyjne:
3. Zapobieganie zjawisku patologii wśród dzieci i młodzieży.
4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci oraz młodzieży troszyńskiej.
Działania służące osiągnięciu celu:
1. Promocja „trzeźwego” stylu życia poprzez organizacje imprez rekreacyjno – sportowych,
2. Wspieranie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci borykających się z różnego rodzaju patologią,
3. Wspieranie działań świetlic wiejskich
Cele operacyjne:
2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Działania służące osiągnięciu celu:
1.Rozwój sieci świetlic środowiskowych dostępnych dla wszystkich dzieci.


NIE
Jeśli NIE, proszę o wyjaśnienie rozbieżności:


5. Plan zapotrzebowania na środki finansowe
TABELA 6.1.
Rodzaje usług* zgodnie z podziałem w punkcie 3, np.:
 Kwota (w złotych)
Usługi dla osób starszych 14588

Usługi dla dzieci i młodzieży 125990,76

Usługi dla rodzin 104377,84

Usługi dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży 29499,04

Usługi dla osób starszych oraz rodzin 
Usługi dla dzieci i młodzieży oraz rodzin  
Usługi dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych oraz rodzin 6987.64

Wsparcie szkoleniowe (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp) – do 10% alokacji 20800,00

Razem: 302243,28
* Gminy, które zakończyły opracowywanie PD wg poprzedniego wzoru korygują tabelkę przy najbliższej aktualizacji Planu.

kursu euro z dnia sporządzania planu wynosi 3,963 x 22077,77


 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna