Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 310010
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia poniedziałek, 13/09/2010
 
  

WÓJT GMINY  TROSZYN                                                        Troszyn, dnia 10.09.2010 r
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TROSZYN
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsięwzięcia
 
         Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 8 i 9 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zawiadamia się, że w dniu 10.09.2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie obory uwięziowej dla 49,8 DJP z urządzeniami towarzyszącymi” na działce nr. geod. 79 położonej w obrębie miejscowości Trzaski.”
 Strony mogą zapoznawać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Troszyn, pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu tj. 800 -1600, oraz przysługuje im prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Troszyn w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się dzień 13.09.2010 r

                                                                                           /podpisał/
                                                                                           WÓJT
                                                                          mgr inż. Edwin Mierzejewski

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna