Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 310022
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Troszyn o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia środa , 15/09/2010
 
  


WÓJT GMINY TROSZYN                                                                    
                                                                                     Troszyn, dnia 20.09.2010 r. Nr  7624-03/10                                                                                                                                                                                                      
 


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Troszyn
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia


                Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się,
Wójt Gminy Troszyn podaje do publicznej wiadomości że w dniu 20.09.2010 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej Troszyn- Rabędy”
 na rzecz inwestora:
 
Gmina Troszyn
  ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn
 
           W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 14 oraz przysługuje im prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Troszyn, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Zgodnie z art. 49 KPA cyt: „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.
Za dzień  publicznego ogłoszenia przyjmuje się za dzień 21.09.2010 r
 
 


                                                                                           /podpisał/
                                                                                           WÓJT
                                                                           mgr inż. Edwin Mierzejewski

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna