Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309952
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Nabór na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 poniedziałek, 06/12/2010
 
  

Nabór na rachmistrzów spisowych

- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

 

Wójt Gminy Troszyn - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.

 

Rachmistrzem spisowym może zostać osoba, która spełnia niżej wymienione kryteria:
1. ma ukończone 18 lat i posiada co najmniej średnie wykształcenie (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem),
2. jest mieszkańcem Gminy Troszyn,
3. jest obowiązkowa, godna zaufania, sprawna fizycznie, posiada umiejętności interpersonalne (łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, asertywność, uprzejmość, cierpliwość, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych),
4. posiada dobrą umiejętność obsługi komputera,
5. posiada umiejętność praktycznego wykorzystywania map cyfrowych;
6. złoży oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).
7. dyspozycyjność w okresie szkoleń dla rachmistrzów spisowych (5 stycznia do 25 lutego 2011 r.), obchodu przedspisowego (1 do 17 marca 2011 r.), odprawy przedspisowej (6 - 7 kwietnia 2011 r.) oraz trwania spisu, tj. od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
Pisemne zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r." w Sekretariacie Urzędu Gminy w Troszynie, ul. Słowackiego 13, w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2010 r. do godz.15.00.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

II. Wymagane dokumenty:
1. pisemne zgłoszenie swojej kandydatury zawierające następujące dane:
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania,
• nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
• data urodzenia,
• miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy,
• w przypadku uczniów/ studentów - miejsce pobierania nauki,
• w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty,
• w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,
Uwaga ! Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 roku traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (w przyp. uczniów/studentów - kserokopia legitymacji),
3. kserokopia dowodu osobistego,
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach potwierdzających posiadane umiejętności,
5. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych
6. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne w tym umyślne przestępstwo skarbowe .

Zgłoszenie winno być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu kandydatury na rachmistrza spisowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm./

III. Inne informacje:
1. Otwarcie ofert i ich sprawdzenie pod względem formalnym nastąpi do dnia 20 grudnia 2010 roku. Z osobami spełniającymi wymogi formalne mogą być  przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
2. Niezwłocznie po zakończeniu naboru kandydatów na rachmistrzów, informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Wszyscy wyłonieni w drodze naboru kandydaci na rachmistrzów są zobligowani do wzięcia udziału w 4-dniowym szkoleniu, z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach dotyczących posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Tylko osoby, które podczas egzaminu kończącego szkolenie wykażą się dostateczną wiedzą, zostaną zakwalifikowane na rachmistrza spisowego.
4. Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
5. Rachmistrzom spisowym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Dodatkowe informacje dot. naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym pod nr tel. 29 7671053WZORY OŚWIADCZEŃ

 

………………………………………….

                      ( nazwisko   i imię  )

 

…………………………………………………………

                      ( adres zamieszkania )

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

                                 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) świadomy odpowiedzialności  karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłam(em) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

…………………………                                                                ……………………………

           (data)                                                                                                   ( podpis)

 

                                                          

                                                                                                         

                                       

…………………………………………

                      ( nazwisko   i imię  )

……………………………………………………….

                       ( adres zamieszkania )

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

           Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 ze zm.) oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych  oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

…………………………                                                                ……………………………

           (data)                                                                                                   ( podpis)                                                

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna