Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309938
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących piątek , 04/03/2011
 
  

WÓJT GMINY TROSZYN  
                                                                                          Troszyn, dnia 04.03.2011 r.
UG.6220.03.2011

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i  wystąpieniu do organów opiniujących
                                                                                                           
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.z 2000r. Nr 98,poz.1071ze zm./ w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku /Dz.U. nr 199 poz. 1227ze zm./.
                                                      
zawiadamiam
 
     o wszczęciu w dniu 4 marca 2011 roku na wniosek Cemex Beton Sp. z o.o., 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 212a postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: ,,Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Rostki Borowce Pole N II A i jego przeróbce w zmienionych granicach obszaru górniczego" w obrębie miejscowości Repki, gm. Troszyn, na działce nr 708/2. 712, 713, 714/1, 718, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732/1, 750/1, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku /Dz.U. Nr 199 poz. 1227/, stosuje się przepis art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku /Dz.U. Nr 199 poz. 1227/, w dniu 4 marca 2011 roku organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko. 
Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w Urzędzie Gminy w Troszynie przy ul. Słowackiego 13,  pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Troszyn, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Troszynie przy ul. Słowackiego 13, przesłane sołtysowi wsi Repki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz w miejscu planowanej inwestycji.
   
                                                                                                      /podpisał/
                                                                                           WÓJT
                                                                                mgr inż. Edwin Mierzejewski

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna