Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309726
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 O B W I E S Z CZ E N I E wtorek , 05/04/2011
 
  

WÓJT GMINY TROSZYN                                            Troszyn, dnia 05.04.2011r.
          UG.6220.03.2011


O B W I E S Z CZ E N I E

            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), zawiadamia się Strony, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 22.03.2011 r znak: WOOŚ-II.4240.454.2011.MŚ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego Rostki Borowce Pole IIA i jego przeróbce w zmienionych granicach obszaru górniczego, nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w Urzędzie Gminy w Troszynie przy ul. Słowackiego 13,  pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Troszyn, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Troszynie przy ul. Słowackiego 13, przesłane sołtysowi wsi Repki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz w miejscu planowanej inwestycji.
  
                                                                                            /podpisał/
                                                                                            WÓJT 
                                                                             mgr inż. Edwin Mierzejewski

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna