Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309944
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OBWIESZCZENIE wtorek , 19/04/2011
 
  

WÓJT GMINY TROSZYN                                               

   Troszyn, dnia  18.04.2011 r.
     Nr UG.7624-05/10

OBWIESZCZENIE

         Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Troszyn zawiadamia, że w dniu 08.04.2011r Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej w systemie rusztowym dla 95 DJP , zbiornika na ścieki socjalne o poj. ok. 10m3 na działkach nr 155/2 i 156/2 w obrębie wsi Zawady gm. Troszyn”
 
     Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie  internetowej organu http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa  lub w  Urzędzie Gminy w Troszynie  ul. Słowackiego 13 , pok. nr 14.
       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Troszyn, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Troszyn oraz miejscowości, w której realizowane będzie przedsięwzięcie.

                                                                                           /podpisał/
                                                                                           WÓJT
                                                                          mgr inż. Edwin Mierzejewski


 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna