Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309940
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze wtorek , 19/07/2011
 
  

 Stanowisko pracy w Referacie Planowania i Finansów  ds. księgowości budżetowej

 

Wójt Gminy Troszyn ogłasza nabór na stanowisko:

 

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

w Referacie Planowania i Finansów  Urzędu Gminy  w Troszynie,

 ul.Słowackiego 13, 07-405 Troszyn.

Wymiar etatu: 1

 

Wymagania niezbędne:

·          podstawowa znajomość prawa w zakresie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych,

·          znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o wynagrodzeniach, prawa zamówień publicznych,

·          znajomość przepisów prawa o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej,

·          umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa i redagowania  pism urzędowych (znajomość kodeksu i procedur postępowania administracyjnego),

·          znajomość programu Księgowość budżetowa InterBase-Windows - systemu przeznaczonego do obsługi procedur związanych z księgowością budżetową oraz obsługi komputera i innych urządzeń w zakresie programów biurowych m.in. MS Office.

Wymagania dodatkowe:

·          doświadczenie w  zakresie pracy w księgowości przynajmniej 5 lat,

·          umiejętność organizacji pracy własnej, dokładność,

·          umiejętność analitycznego myślenia, selekcji informacji, interpretacji przepisów prawa, zdolność szybkiego uczenia się,

·          umiejętność współpracy w zespole (niekonfliktowość), umiejętność skutecznego komunikowania się,

·          odporność na stres,

·          dyspozycyjność,

·          wysoka kultura osobista,

Główny zakres zadań:

·          realizowanie ustalonej polityki budżetowej gminy

·          prowadzenie księgowości budżetowej, organu finansowego i urządzeń ewidencyjno-księgowych

·          prowadzenie ksiąg inwentarzowych i materiałowych

·          przeprowadzanie kontroli finansowej wewnętrznej i zewnętrznej Urzędu Gminy w Troszynie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Troszyn

·          opracowywanie danych do sprawozdawczości

·          prowadzenie korespondencji referatu.

Wykształcenie:                                                                          

·          wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         list motywacyjny,

·         życiorys - curriculum vitae,

·         kserokopie świadectw pracy,

·         kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

·         kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

·         oryginał kwestionariusza osobowego,

·         oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

·         oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych,

·         ewentualnie posiadane referencje.

 

Dokumenty należy składać/przesyłać w terminie do:

·          29 lipca 2011 r. pod adresem: Urząd Gminy w Troszynie, ul.Słowackiego 13, 07-405 Troszyn z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej”

Inne informacje:

·          Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-29) 7671053

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna