Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309915
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OBWIESZCZENIE o sporządzeniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania inwestycyjnego środa , 27/07/2011
 
  

WÓJT GMINY TROSZYN                                                          

 Troszyn, dnia 27.07.2011 r

UG. 6220.04.2011             

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TROSZYN

 

          Na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art.79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r Nr 199, poz. 1227 ze. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania inwestycyjnego: ,, Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów o obsadzie 150DJP  na terenie obejmującym działki nr 252/2,252/1 i 246/2 położone w obrębie gruntów wsi Janochy, gmina Troszyn”. Po przedłożeniu w dniu 26.07.2011 r. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji w dniu 27.07.2011 r wszczęto postępowanie. Obowiązek sporządzenia RAPORTU w pełnym zakresie został nałożony Postanowieniem Wójta Gminy Troszyn znak UG.6220.04.2011 z dnia z dnia 31.05.2011 r.

     Zgodnie z art. 29 w/w ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

     Zgodnie z art. 30 w/w ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

    RAPORT o oddziaływaniu w/w planowanego przedsięwzięcia na środowisko wraz z pozostałą dokumentacją zgromadzoną w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udostępniony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Troszyn, ul Słowackiego 13. 07-405 Troszyn w pokoju nr 14 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

     Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Troszyn , ul Słowackiego 13, pok. nr 14 ,w godzinach urzędowania w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. od dnia 29.07.2011 r do dnia 19.08.2011 r.

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Troszyn, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Troszyn oraz miejscowości, w której realizowane będzie przedsięwzięcie.                                                                                        

 

                                                                                           /podpisał/

                                                                                           WÓJT                                                                                                               mgr inż. Edwin Mierzejewski

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna