Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309932
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TROSZYN środa , 27/06/2012
 
  

Troszyn, dnia 27.06.2012 r.

UG. 6220.02.2012

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

            Na postawie art. 49 Kpa i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) Wójt  Gminy Troszyn  zawiadamia strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych I w Ostrołęce oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn: ,, Przebudowa drogi powiatowej 2553W Łątczyn – Dzbenin – Troszyn – budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Łątczyn od km 0+795,00 do km 3+680,00”  realizowanego przez Powiat Ostrołęcki, Plac Gen. Bema 5, 07-410 Ostrołęka  na działkach o  nr. ewid. 326, 438, 667, 760,763/1 obręb Łątczyn.

 

         Z w/w dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Troszyn ul. Słowackiego 13 pokój nr 14 w godzinach od 8:00 – 16:00.

 

 

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna