Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 308668
strona główna: 118399
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 O G Ł O S Z E N I E czwartek , 09/08/2012
 
   WÓJT GMINY TROSZYN Troszyn, dnia 09.08.2012 r. UG. 6220.02.2012 O G Ł O S Z E N I E Na postawie art. 49 Kpa i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Troszyn zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 09.08.2012 r. nr UG.6220.02.2012 postanowienia w sprawie braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ,, Przebudowa drogi powiatowej 2553W Łątczyn – Dzbenin – Troszyn – budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Łątczyn od km 0+795,00 do km 3+680,00” realizowanego przez Powiat Ostrołęcki, Plac Gen. Bema 5, 07-410 Ostrołęka na działkach o nr. ewid. 326, 438, 667, 760,763/1 obręb Łątczyn. Z w/w dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Troszyn ul. Słowackiego 13 pokój nr 14 w godzinach od 8:00 – 16:00. /podpisał/ WÓJT mgr inż. Edwin Mierzejewski
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 29 Sierpień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna