Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 308707
strona główna: 118399
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Ogłoszenie Wójta Gminy Troszyn o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poniedziałek, 14/04/2014
 
  

UG.6720.7.2013                                                        Troszyn, dnia 14 kwietnia 2014 r.

ogłoszenie

Wójta Gminy Troszyn

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) i uchwały Nr XII/122/12 Rady Gminy Troszyn z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 165 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 30 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r.,
w siedzibie Urzędu Gminy
w Troszynie, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn,  pokój nr 14, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Troszynie, w pokoju nr 7, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 ust.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium
lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń Studium, może wnieść uwagi.

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Troszyna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2014r.

/Podpisał:/
  Wójt Gminy Troszyn
  mgr inż. Edwin Mierzejewski

Opublikowano:

1.   Gazeta - Tygodnik Ostrołęcki

2.   www.troszyn.pl – link aktualności

3.   www.bip.troszyn.pl – link komunikaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 29 Sierpień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna