Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309775
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TROSZYNIE wtorek , 03/06/2014
 
  

WÓJT  GMINY  TROSZYN OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TROSZYNIE

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 ze zmianami) a w szczególności, które:
- posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
- ukończyły studia wyższe magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu;
- ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli - dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
- posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
- w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko
dyrektora uzyskały co najmniej dobrą ocenę pracy, albo w okresie ostatniego
roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały pozytywną ocenę dorobku zawodowego a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
- spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym- dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
- nie były karane karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (t.j.:Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne;
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
- nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
- nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.:Dz. U. z 2013r., poz. 168) - dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
- posiadają obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej - w przypadku osób niebędących nauczycielami;
- ukończyły studia magisterskie - w przypadku osób niebędących nauczycielami;
- posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osób niebędących nauczycielami;
- mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z praw publicznych – w przypadku osób niebędących nauczycielami;
- nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne - w przypadku osób niebędących nauczycielami;

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i
rozwoju publicznego przedszkola,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
7) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 168),
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) lub w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późniejszymi zmianami) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola.
3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W  TROSZYNIE” z podanym adresem do korespondencji, w sekretariacie
Urzędu Gminy w Troszynie w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia  20 czerwca  2014 roku do godziny 15.30
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem  Wójta Gminy Troszyn
5. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci
i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie.

                                                            Wójt Gminy Troszyn

                                                            Edwin Mierzejewski

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna