Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 308772
strona główna: 118399
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego wtorek , 24/06/2014
 
  WÓJT GMINY TROSZYN Troszyn, dnia 24.06.2014 r. UG.6220.01.2014 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Wójt Gminy Troszyn informuje, że postępowanie dotyczące wniosku z dnia 9 kwietnia 2014 r. (data wpływu do Urzędu 11.04.2014 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie ”Milewo Łosie, Milewo Wielkie i Mieczki Ziemaki” gm. Troszyn, pow. ostrołęcki realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ostrołęka ul. Poznańska 19 , 07-409 Ostrołęka na działkach : • obręb Kleczkowo działki o numerach ewidencyjnych: 870, 871, 874, 875, 878, 879, 881/2, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 952; • obręb Milewo Łosie działki o numerach ewidencyjnych: 4, 8, 9, 10, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 75, 76, 77/1, 77/2, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 118, 119, 122, 123/2, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 169; • obręb Milewo Wielkie działki o numerach ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 25, 26, 27, 37, 38, 39, 40/1, 40/2, 41, 42, 44, 45/2, 46/2, 47/1, 51, 52, 56, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 87, 88, 89, 90; • obręb Mieczki Ziemaki działki o numerach ewidencyjnych: 1, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 49; • obręb Choromany działki o numerach ewidencyjnych: 225, 226, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246/1, 246/2, 247, 248 zostało zakończone. Zgodnie z art.10 § 1 oraz art.73 §1 KPA w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów materiałów tj:  wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,  opiniami organów w sprawie przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce - opinia z dnia 29.04.2014 r. (data wpływu 30.04.2014 r.) sygn. ZNS.471.11.2014, • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowienie z dnia 29.05.2014 r.(data wpływu 02.06.2014 r.) sygn. WOOŚ-II.4240.518.2013.MŚ, • Postanowieniem Wójta Gminy Troszyn w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko znak: UG.6220.01.2014 z dnia 09.06.2014 r. Z w/dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13, pok. 14 w godz. 800- 1600 , nr. tel. (29) 76 73 172. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie. /podpisał/ WÓJT mgr inż. Edwin Mierzejewski Otrzymują: 1. Inwestor 2. Strony postępowania : • przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w UG Troszyn oraz w miejscowościach Kleczkowo, Milewo Łosie, Milewo Wielkie, Mieczki Ziemaki, Choromany, • strona BIP 3. a/a
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 29 Sierpień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna