Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309738
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. poniedziałek, 30/06/2014
 
  

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Troszyn w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie na okres od dnia 01.08.2014 roku do dnia 31.07.2015 roku przyjęte Uchwałą Nr XXVIII/254/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 czerwca 2014 roku

1. Informacje ogólnie

       Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  oraz określają warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Troszyn na okres 12 miesięcy : od dnia 01.08.2014 r. do dnia 31.07.2015 r.

 Podstawa prawna opracowania taryfy:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r .Nr 123, poz. 858 ze zm.), zwana dalej ustawą,

- Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku  w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 127, poz.886) zwanym dalej Rozporządzeniem.

2.  Rodzaj prowadzonej działalności:

      Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie prowadzi działalność między     innymi      w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków. Zakład zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz odprowadzania ścieków mając na uwadze dobro interesów odbiorców usług oraz wymogami ochrony środowiska, a także optymalizacja kosztów. Przedmiot działalności Zakładu stanowi:

     - w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  w wodę : ujmowanie uzdatnianie   

     i dostarczenie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowy za pomocą urządzeń wodociągowych,

- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie  i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

3.         Rodzaj i struktura taryfy

      Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie ustala w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę taryfę niejednolitą wieloczłonową

- zbiorowego odprowadzania ścieków taryfę niejednolitą jednoczłonową

- stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

4.         Taryfowe grupy odbiorców usługobiorcom

     Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzenia ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków  wyróżnia się  dwie taryfowe grupy odbiorców usług:

- pierwszą taryfową grupą odbiorców usług stanowią gospodarstwa domowe,

- drugą taryfową grupą odbiorców usług stanowią odbiorcy wykorzystujący wodę i ścieki do celów produkcyjnych,  pożytku publicznego , szkoły, służba zdrowia lub prowadzących działalność gospodarczą,

 - trzecią taryfową grupę odbiorców usług stanowią odbiorcy wykorzystujący wodę bezpośrednio z hydrantu.

5.   Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

 W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

1.    W rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa wieloczłonowa składająca się:

- ceny wyrażonej w złotych za  m³ dostarczonej wody,

- stawki opłaty abonamentowej, niezależnie od ilości dostarczonej wody – płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę usług na miesiąc i jest stosowana za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody.

2.    Przy rozliczeniach za odprowadzane ścieki ma zastosowanie dla grup taryfowych odbiorców usług taryfa jednoczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za 1m³ odprowadzanych ścieków bez opłaty abonamentowej.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

1. Pierwsza grupa taryfowa - Cena za 1 m³ dostarczonej wody: 1,67 zł/m³ netto, 1,80 zł/m³

2. Druga grupa taryfowa - Cena za 1 m³ dostarczonej wody: 2,59 zł/m³ netto, 2,80 zł/m³
3. Trzecia grupa taryfowa  - Cena za 1 m³ dostarczonej wody: 3,24 zł/m³ netto, 3,50 zł/m³
4. Stawka opłaty abonamentowej dla pierwszej i drugiej grupy taryfowej - Wielkość wyrażona w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy: 4,00 zł netto, 4,32 zł brutto na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
 

 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków

1. Pierwsza grupa taryfowa - Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków: 1,67 zł/m³ netto, 1,80 zł/m³ brutto,

2. Druga grupa taryfowa - Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków: 3,24 zł/m³ netto, 3,50 zł/m³ brutto,

    

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług , wynosi  netto 231,48 zł ,  brutto 250,00 zł.

   Do cen i stawek opłat /netto/ zgodnie z § 2 pkt. 9 do 11 Rozporządzenia     Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 886) dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami .

3.  Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości                   w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

- Urządzenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy    i Rozporządzenia.

- O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.

- Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

- Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.

- Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

- Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się ilość równą dostarczonej wody ilość  odprowadzonych ścieków           z nieruchomości.

- W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

- W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz.70), a ilość ścieków w taki przypadku jako równą ilość wody pobranej wynikającej       z norm.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczonych  miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

- Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki   w terminie określonym w fakturze, które nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wystawienia.

- Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń co do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty.

- W przypadku nadpłaty, zalicza się ja na poczet przyszłych należności, lub na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ja w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna