Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309961
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. poniedziałek, 09/02/2015
 
  WÓJT GMINY TROSZYN Troszyn, dnia 09.02.2015 r. UG. 6220.01.2015 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013.1235 ze zm.), Wójt Gminy Troszyn zawiadamia że na wniosek Firmy Cemex Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego,, Rostki- Borowce- pole środkowe” położonego na terenie gminy: Troszyn i Czerwin w województwie mazowieckim. Złoże kruszywa naturalnego położone jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 575/2, 576/2, 577, 578/2, 579/2, 581/2, 582-586, 588-590, 591/2, 592, 593/2, 594-602, 603/1, 603/2, 604-609, 610/1, 610/2, 611/1, 611/2, 612-621, 622/2, 622/3, 623, 624, 626-635, 636/2, 637-685, 687-689, 690/1, 690/2, 691-704, 709, 710/1, 710/3, 710/4, 711/1, 711/2, 712, 714/1, 714/2, 715, 716/1, 716/3, 716/4, 717/1, 717/2, 718 – obręb Repki (gm. Troszyn), 32, 33 – obręb Rostki (gm. Troszyn) oraz 609/279, 610/280, 611/281, 612/281, 615/283, 616/284 - obręb Stylągi (gm. Czerwin) Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 kodeks postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej wymienionej ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn, w pok. nr 14. Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 2, ust. 1, pkt. 27 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr. 213, poz. 1397 ze zm.). W przypadku w/w przedsięwzięcia decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana będzie przez Wójta Gminy Troszyn, na którego obszarze właściwości znajduje się większa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie. Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Troszyn , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Troszyn, ul. Słowackiego 13 a także w siedzibie Urzędu Gminy Czerwin , Pl. Tysiąclecia 1 oraz w miejscowościach : Rostki i Repki gm. Troszyn, Stylągi gm. Czerwin. Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Dane dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raportu dla ww. przedsięwzięcia zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy w Troszynie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. /podpisał/ WÓJT mgr inż. Edwin Mierzejewski
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna