Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309826
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
  Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze wtorek , 24/03/2015
 
  

Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjnych – sekretariat  urzędu

Wójt Gminy Troszyn ogłasza nabór na stanowisko:

Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych – sekretariat  urzędu w  Urzędzie Gminy  w Troszynie,
 ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn.
Wymiar etatu: 1
I. Wymagania
niezbędne:  
• spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202)
• wykształcenie wyższe – preferowane administracyjne,
• niekaralność,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
• nieposzlakowana opinia,
• znajomość prawa w zakresie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, kpa i instrukcji kancelaryjnej,

dodatkowe:
• umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa i redagowania  pism urzędowych,
• doświadczenie w  zakresie pracy na podobnym stanowisku,
• umiejętność organizacji pracy własnej, dokładność,
• umiejętność analitycznego myślenia, selekcji informacji, interpretacji przepisów prawa, zdolność szybkiego uczenia się,
• umiejętność współpracy w zespole (niekonfliktowość), umiejętność skutecznego komunikowania się,
• odporność na stres,
• dyspozycyjność,
• wysoka kultura osobista,
• prawo jazdy kat.B, możliwość wykorzystania prywatnego samochodu do celów służbowych.
• obsługa komputera w zakresie podstawowych pakietów biurowych /edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny itp., oraz innych urządzeń biurowych,

II. Główny zakres zadań:
• ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek,
• prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
• wysyłanie korespondencji i przesyłek,
• przyjmowanie i nadawanie wszelkiej korespondencji, pism, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej, itp.
• prowadzenie elektronicznej ewidencji pism przychodzących i wychodzących z urzędu,
• dokonywanie rozdziału przesyłek do właściwych komórek organizacyjnych zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej,
• udzielanie wsparcia merytorycznego pracownikom komórek organizacyjnych urzędu w związku z obsługą systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD),
• udzielanie w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych wsparcia pracownikom urzędu w zakresie właściwego stosowania instrukcji kancelaryjnej, m.in. w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw oraz właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,
• administrowanie informatycznym systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w zakresie merytorycznym oraz prowadzenie obsługi ESP,
• obsługa składu chronologicznego dokumentów,
• przygotowanie projektów pism, zbieranie informacji i ich wstępna analiza w zakresie poleconym przez wójta gminy,
• bezpośrednia i telefoniczna, obsługa klienta zewnętrznego,
• udzielanie informacji klientom, a w razie potrzeby - kierowanie ich do właściwych referatów lub stanowisk pracy,
• prowadzenie kalendarza spotkań wójta gminy,
• prowadzenie i obsługa sekretariatu urzędu,
• obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych,
• dbałość o estetykę gabinetu wójta, sekretariatu oraz tablicy ogłoszeń urzędu.

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,
• życiorys - curriculum vitae,
• kserokopie świadectw pracy,
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
• w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
• oryginał kwestionariusza osobowego,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
• oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych,
• ewentualnie posiadane referencje.

Dokumenty należy składać/przesyłać w terminie do:
• 3 kwietnia 2015 r. pod adres: Urząd Gminy w Troszynie, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pracy ds. kancelaryjnych – sekretariat  urzędu”

Inne informacje:
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-29) 7671053

 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna