Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309955
strona główna: 118458
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Chrzczony oraz Rostki w gminie Troszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko piątek , 10/04/2015
 
  WÓJT GMINY TROSZYN UG.6722.01.2015.RCH Troszyn, dnia 14 kwietnia 2015 r. według rozdzielnika OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Chrzczony oraz Rostki w gminie Troszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Troszynie Uchwały Nr V/31/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Chrzczony oraz Rostki w gminie Troszyn”, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski do planu miejscowego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 8 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy w Troszynie, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki). Uchwała o przystąpieniu do sporządzania „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Chrzczony oraz Rostki w gminie Troszyn”, dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Troszynie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Troszynie: http://www.troszyn.pl Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). /Podpisał:/ Wójt Gminy Troszyn mgr inż. Edwin Mierzejewski Rozdzielnik 1. Gazeta - Tygodnik Ostrołęcki 2. http://www.troszyn.pl – link aktualności 3. http://www.bip.troszyn.pl – link komunikaty
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 18 Wrzesień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna