Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 308698
strona główna: 118399
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 OGŁOSZENIE wtorek , 18/08/2015
 
  WÓJT GMINY TROSZYN Troszyn, dnia 18.08.2015 r. UG.6220.04.2015 OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 49 Kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Troszyn zawiadamia strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2561 W PISKI – CHOROMANY – DĄBEK od km 0+000,00 do km 7+200,00” położonego w istniejącym pasie drogowym na terenie miejscowości Piski, Mieczki-Abramy, Milewo Tosie, Milewo Wielkie, Milewo-Łosie i Choromany gm. Troszyn i Czerwin, realizowanego przez Powiat Ostrołęcki. Z w/w dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Troszyn ul. Słowackiego 13 pokój nr 14 w godzinach od 8:00 – 16:00. /podpisał/ WÓJT mgr inż. Edwin Mierzejewski Otrzymują: 1. Urząd Gminy Czerwin 2. Sołtys wsi Piski 3. Sołtys wsi Mieczki-Abramy 4. Sołtys wsi Milewo Tosie 5. Sołtys wsi Milewo Wielkie 6. Sołtys wsi Milewo-Łosie 7. Sołtys wsi Choromany
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 29 Sierpień 2019 - 15:19
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna