Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Troszyn
v 3.25
GMINA TROSZYN
Wiadomości 
Komunikaty 
Wójt 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Organizacje pozarządowe 
Prawo lokalne 
Przetargi 
Komórki organizacyjne 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
oświadczenia majątkowe 
Deklaracje podatkowe 
Sprawy EOD 
Ochrona Srodowiska 
Gospodarka odpadami 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
Informacje o jakości wody w Gminie Troszyn 
Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich  
Wybory 
Referendum ogólnokrajowe 2015 
Rejestr działalności regulowanej 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Udostępnianie informacji publicznej 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Troszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Troszyn 
Oświadczenia 
Planowanie przestrzenne 
Fundusz sołecki 
TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 
Ochrona danych osobowych 
Finanse 
Sprawozdania finansowe 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
komunikaty: 309778
strona główna: 118428
    strona główna / komunikaty 
   Komunikaty
 
  
 Konsultacje społeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn czwartek , 20/08/2015
 
   Konsultacje społeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn W związku z zakończeniem prac związanych z tworzeniem projektu dokumentu strategicznego, Gminy Troszyn serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn. Dokument został przygotowany w ramach projektu pt. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn to dokument, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Podstawą opracowania Planu była inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, oparta na jej bilansie energetycznym. Podsumowując przeprowadzona inwentaryzację emisji CO2 na terenie Gminy Troszyn największą emisję CO2 w 2013 generowało wykorzystanie paliw opałowych na cele grzewcze. Sytuacja ta spowodowana jest brakiem ciepła systemowego na terenie Gminy oraz bardzo dużym wykorzystaniem paliw stałych w celach ciepłowniczych. Drugim pod względem emisyjności nośnikiem jest energia elektryczna. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostały zidentyfikowane obszary problemowe oraz wskazano niezbędne do realizacji zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów. Efektem końcowym opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest zestaw działań ukierunkowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów wspierających poprawę efektywności energetycznej. Do głównych działań, które ujęte są w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej należą między innymi: • Działania edukacyjne w jednostkach oświatowych oraz organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE; • Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Gminie Troszyn; • Inwentaryzacja i modernizacja oświetlenia ulicznego; • Rozwój rozproszonych źródeł energii – mikro- i małe instalacje OZE – na obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej; • Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Troszyn poprzez działania związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych • Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych autobusów, bądź wymianę floty pojazdów gminnych (np. na pojazdy hybrydowe) • Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn Działania Gminy i działających na jego terenie podmiotów, uwzględnione w PGN, są działaniami o statucie priorytetu w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Uwzględnione projekty w PGN stanowią warunek uzyskania dla nich finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz innych środków. Dzięki posiadaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej mieszkańcy gminy Troszyn będą mogli ubiegać się o środki finansowe dla zamierzonych inwestycji. W celu przybliżenia i zreferowania Państwu szczegółowej treści wypracowanego dokumentu zachęcamy do zapoznania się z materiałem oraz wyrażenia opinii i uwag dotyczących projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn. Pełna treść Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn - Projekt link: http://www.bip.troszyn.pl/pls/troszyn/dokumenty?job=Menu&id_k=170&pageid=1217&ids=2 Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 20.08.15 r. do 31.08.15 r. Wszelkie opinie i uwagi prosimy wysłać do dnia 31 sierpnia 2015 roku do godziny 16:00 na adres: a.kopanska@ekocde.pl do godziny 16:00
 

Redaktor: Marzena Jastrzębska

  ostatnia modyfikacja: 17 Wrzesień 2019 - 14:57
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna